Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1

Verplichtingen van de Rijschool.

Je krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM). Zo heeft hij of zij onder andere een geldige instructeurspas.

Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde instructeur. Bij wijze van uitzondering kan het voorkomen dat je van een andere instructeur les krijgt.

Je examen moet binnen 3 weken nadat je dat aangevraagd en betaald hebt door de rijschool bij het CBR zijn aangevraagd. Hiervoor moet de rijschool de aanvraag naar het CBR sturen en de kosten voldoen.

Je legt het rijexamen in principe af met de auto waarin jij rijles hebt gehad. Het kan echter ook gebeuren dat je het examen aflegt in een vervangende lesauto.

De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd, waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

ARTIKEL 2

Verplichtingen van de cursist

Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dien je tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben.

Zorg ervoor dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaarstaat. Ben je iets te laat, wees er dan gerust op dat je instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om die rijles toch in rekening te brengen.

Je mag een rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel zo vroeg mogelijk, want als je binnen 48 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of verandert, heeft de rijschool het recht je deze les toch te laten betalen. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden in deze 48 uur wel meegerekend. Indien de instructeur niet bereikbaar is, meld je dan af door een sms-bericht te sturen.

Een te laat afgezegde les wordt niet bij je in rekening gebracht als je een dringende reden hebt, waardoor redelijkerwijs niet van je gevraagd kan worden dat je de rijles betaalt. Een dringende reden is bijvoorbeeld als er een overledene is in je naaste familie (t/m 2e graad) en de begrafenis nog moet plaatsvinden, of als je met spoed bent opgenomen in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld ziekte (als je de dag ervoor al niet lekker bent, dien je dat dus tijdig aan te geven), een ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie.

De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (overeenkomst) per direct te beëindigen, zonder enige restitutie van lesgelden.

Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties, heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Mocht de kandidaat een examengarantie-pakket aanschaffen en tussentijds bij een andere rijschool rijden, dan vervalt de garantie op een herexamen. Ook als de kandidaat tegen advies van zijn instructeur examen wilt doen, dan vervalt direct de examengarantie. Kandidaten die ook bij een andere rijschool rijden kunnen bij ons geen praktijkexamen afnemen. Is het examen door de kandidaat betaald aan ons dan krijg je van ons restitutie en mag je de rijlessen vervolgen bij een andere rijschool. We wensen dan niet verder te rijden met de kandidaat.

ARTIKEL 3

Over de betaling van de afgenomen diensten gelden enkele regels

De rijschool mag een vergoeding van je vragen voor administratiekosten en voor andere kosten die gemaakt worden om jouw inschrijving in orde te maken.

Het is gebruikelijk dat je direct na je rijles contant betaalt en dat je bij het ontvangen van theorieboeken en ander materiaal hiervoor contant betaalt. Je mag ook met je rijschool afspreken om op een andere wijze te betalen, bijvoorbeeld per bank (bij pakket-betalingen gebruikelijk).

Komt het voor dat je niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten, dan ontvang je 7 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.

De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 15,00 aan administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente gaan rekenen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de afgesproken betalingstermijn. Deze rente bedraagt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis.

Gelukkig komt het zelden voor, dat leerlingen hun schulden aan de rijschool niet betalen. Mocht dit echter wel voorkomen, weet dan dat de rijschoolhouder een incassobureau kan en gaat inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die je zelf moet dragen.

Betalingen van losse lessen mogen in de auto gedaan worden. Pakketbetalingen van 10 of meer lessen altijd via de bank of op kantoor. Je krijgt van ons altijd een kwitantie met rijschoolstempel als je contant betaalt. Betaal je een pakket bij een instructeur, dan is het risico voor jezelf. Rijschool Voorrang kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.

ARTIKEL 4

Overeenkomst

Voor het volgen van een cursus ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Bij de pakketten is betaling in termijnen mogelijk. Gebruikelijk is in 3 termijnen, en kost 12,50 per extra termijn. De betalingstermijn is altijd voor aanvang van je 1e les 8 dagen na 1e factuur datum en vervolgens 2e en 3e termijn wordt einde 2e en 3e  maand opgestuurd.

Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs, terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie (houd er wel rekening mee dat als je korting hebt gehad, je hetzelfde lestarief terug krijgt en geen volle lesprijs).

examengarantie telt alleen voor 1 herexamen. Zak je bij het 1e herexamen dan betaal je een volledig 2e herexamen.

ARTIKEL 5

Rij(her)examen of tussentijdse toets

Ten tijde van een examen dienen alle openstaande posten voldaan te zijn. Indien dit niet het geval is, heeft de instructeur de mogelijkheid om het examen niet door te laten gaan. De kosten die hieruit voortkomen, komen voor rekening van de cursist.

Zoals eerder beschreven dient de rijschool binnen twee weken nadat je het examen hebt aangevraagd één en ander bij CBR te hebben aangevraagd.

Stel dat jouw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende: Als je niet of te laat op je examen verschijnt, vanwege oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden, dan moet je het nieuwe examen betalen. Als bijvoorbeeld jouw examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste, geldige documenten kon tonen (zoals het theoriecertificaat of het identiteitsbewijs), moet je de kosten van een nieuw examen zelf dragen. Hebt je een examengarantie pakket dan vervalt deze direct in een van deze bovenstaande gevallen.

De rijschool mag verhoging van examentarieven aan je doorberekenen. Als jij aangeeft dat je graag wilt weten waarom deze verhoging wordt doorberekend, dient jouw rijschool schriftelijk aan jou aan te geven waaruit de prijswijziging precies bestaat.

Herexamen bij examengarantiepakketten vervalt op het moment dat het advies van de instructeur niet opgevolgd wordt. De instructeur bepaalt of je er klaar voor bent. Zet je het toch door, dan zullen we het examen inplannen en mocht je zakken, dan zal je bij het herexamen het volledige examenbedrag betalen dat aangegeven is op de site.

Examengarantie houd in dat als je de 1e keer zakt we het herexamen aanvragen en de kandidaat dan autogebruik betaald en 1 lesuur inlevert tijdens het examen. Alleen bij het 1e examen geldt de garantie. Zak je dus bij het 2e examen dan betaal je daarna het volledige bedrag voor het examen zoals op onze site vermeld staat.

ARTIKEL 6

Annulering examen

Stel je voor dat het rijexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw. Dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool zal verder geen kosten aan je doorberekenen voor het verloren lesuur. Geldt ook voor de volgende gevallen:

als er in jouw familie, of in de familie van de instructeur, iemand tot en met de tweede graad overlijdt en als de begrafenis of crematie nog moet plaatsvinden, of als het examen is gepland op de dag van de begrafenis of crematie zelf;

als de lesauto door (bijvoorbeeld door onverwacht defect) niet tijdens het examen kan worden gebruikt en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type voorhanden;

als de examinator de lesauto afkeurt, omdat er iets niet in orde is en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortig type aanwezig.

ARTIKEL 7

Stoppen met de lessen

Je besluit om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je opleiding: Als je geen lespakket hebt afgesproken, dan kun je met je opleiding altijd per direct stoppen. Hierbij dient alsnog 48 uur voor afgesproken lesuren in acht genomen te worden.

Heb je een lespakket afgesproken, dan kun je alleen stoppen in overleg met de instructeur. Standaard dient het complete lespakket te worden voldaan en is er geen restitutie mogelijk. Je hebt uitzonderlijke gevallen, zoals bij levensbedreigende ziekten of als je niet binnen 3 maanden herstelt bent. Dan krijg je restitutie, met aftrek van administratiekosten van €29. Ook zal er dan door de rijschool gevraagd worden om een brief van de huisarts of specialist. Kan je deze niet overhandigen, dan kan het pakket ook niet geannuleerd worden en zal de volledige betaling voldaan moet worden. Tevens behouden wij ons het recht om de complete kosten voor het lespakket in rekening te brengen als je binnen 3 maanden niks van je laat horen en je de rijlessen niet herstart.

De instructeur heeft altijd de mogelijkheid om de rijopleiding met opgave van een reden stop te zetten anders dan bij ernstige ziektes of blessures die een langere hersteltijd hebben dan 12 maanden. Hierbij zullen alle reeds vooruitbetaalde bedragen terugbetaald worden.

Bij restitutie wordt de losse lesprijs gerekend voor de lessen die gereden zijn, vermeerderd met € 29 administratiekosten en annulerings kosten van €.145. Als je een actiepakket of studenten pakket had, vervalt zowel actieprijs als studenten korting meteen na akkoord van annulering door rijschool. Restitutie vindt altijd plaats 6 weken na goedkeuring van annulering van het pakket. De proefles die bij afname pakket gratis is, wordt alsnog in rekening gebracht.

Bij Annuleren of geen gebruik maken van praktijkexamen of tussentijdse toets vergoeden we dat met de prijs van 2 rijlessen.

ARTIKEL 8

Vrijwaring / Aansprakelijkheid

Stel dat je tijdens de rijles of het examen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan jouw lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:

De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.

Als je je tijdens de rijles zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van je instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan je wel aansprakelijk worden gesteld.

Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en/of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld. Het is verboden om medicijnen te nemen, waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld.

Je dient de rijschool op de hoogte te brengen indien je ontzegging van de rijbevoegdheid hebt. Die kan je bijvoorbeeld krijgen als je voor de rechter bent gedaagd, omdat je dronken op de (brom)fiets reed. Je mag dan ook geen lesauto besturen. Als je dan niet de waarheid hebt verteld en je neemt toch rijlessen, dan ben jij aansprakelijk voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes of schades.

ARTIKEL 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.[:]